Titel / Beschreibung
Sorting into physician payment schemes : a laboratory experiment / Jeannette Brosig-Koch, Nadja Kairies Schwarz, and Johanna Kokot. Bochum : RWI, 2014
Inhalt