Titel / Beschreibung
An FCT finite element scheme for ideal MHD equations in 1d and 2d / M. Bittl, D. Kuzmin. Dortmund : Technische Universität Dortmund, Fakultät für Mathematik, Lehrstuhl III, 2016
Inhalt