Titel / Beschreibung
European citizens' panel on the future of Europe : evaluation report / Dominik Hierlemann und Christian Huesmann. Gütersloh : Bertelsmann Stiftung, October 2018
Inhalt