1 Titel

zu den Filteroptionen
Suche nach: Verlag = Technische Universität
  • a review of self-suspending tasks in real-time systems
    Chen, Jian-Jia ; Nelissen, Geoffrey ; Huang, Wen-Hung ; Yang, Maolin ; Brandenburg, Björn ; Bletsas, Konstantinos ; Liu, Cong ; Richard, Pascal ; Ridouard, Frédéric ; Audsley, Neil ; Rajkumar, Ragunathan ; De Niz, Dionisio
    Elektronische Ressource, Dortmund : Technische Universität Dortmund - Fakultät für Informatik, May 2016